INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą jest zainstalowany monitoring wizyjny. Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, przede wszystkim uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych, pracowników, ale również innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynku placówki oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (bezpieczeństwo osób i mienia), tj. na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania, ewentualnie przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Konsekwencją odmowy udostępnienia danych osobowych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie przekazanych danych osobowych.